slogan

logo probeanus2

logo akademia

 

Trwa nabór do klas zerowych i grupy pięciolatków na rok szkolny 2022/23

 

Nabór

Rekrutacja 2022/2023

Uwaga kandydaci do klas 0 i pięciolatki

Rodzice zgłaszają uczniów do klasy zerowej przez stronę internetową przedszkola wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakładce „Rekrutacja”. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin spotkania rekrutacyjnego na dany rok szkolny ustala Dyrektor Przedszkola.
Podczas spotkania rekrutacyjnego dziecko bierze udział w sprawdzianie wiedzy i umiejętności oraz w zespołowej zabawie ruchowej pozwalającej poznać umiejętności społeczne i dojrzałość emocjonalną kandydatów. Badanie trwa około 3-4 godzin. W tym czasie Dyrektor przedszkola przedstawia rodzicom ofertę edukacyjną. Rodzice wypełniają ankietę rekrutacyjną.
Spotkanie rekrutacyjne jest płatne.
W roku szkolnym 2022/23 spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 19 i 26 lutego 2022. Planujemy utworzenie trzech klas 0 w systemie dwujęzycznym (tygodniowo 22 godziny edukacji wczesnoszkolnej skorelowanej z j. angielskim, prócz tego w-f, taniec, informatyka, plastyka i religia) i jednej grupy pięciolatków.
O przyjęciu kandydatów do klasy 0 zadecyduje wynik badania dojrzałości szkolnej, na które składa się nie tylko badanie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania w klasie 0 (m. in. znajomość liter, czytanie, liczenie w zakresie dziesięciu, rysowanie szlaczków), ale również badanie poziomu rozwoju w sferach: motorycznej, umysłowej, społecznej i emocjonalnej, czytaj więcej....

Dzieci zgłoszone do naszego przedszkola online lub telefonicznie dostaną pisemne zaproszenie na badanie dojrzałości. Badanie jest odpłatne – 200zł w dniu badania. W ustalonym terminie rodzice otrzymają pisemną informację o wynikach badania dojrzałości. Szczegółowe informacje w sekretariacie naszego przedszkola.

Regulamin opłat

Rodzice w zamian za usługi świadczone przez przedszkole zobowiązuje się do uiszczenia czesnego, przekazywanej na wskazany przez spółkę rachunek bankowy, lub w kasie przedszkola.
Wpłata winna być dokonana do 3 dnia każdego miesiąca (płatne przez 10 miesięcy)
Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe
Brak wpłaty czesnego za okres 3 miesięcy może spowodować zaprzestanie usług kształcenia Ucznia (rozwiązanie Umowy o kształcenie w trybie natychmiastowym) i poinformowanie o tym fakcie właściwą placówkę.
Opłata obowiązująca przy przyjmowaniu do przedszkola wynosi:

Wpisowe oddział przedszkolny       - 500zł

Wpisowe klasa 0                                - 300zł

Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.