slogan

logo probeanus2

logo akademia

 

Trwa nabór do klas zerowych i grupy pięciolatków na rok szkolny 2024/25

 

Nabór

Rekrutacja 2024/2025

Uwaga kandydaci do klas 0 i grupy 5latków

Rodzice zgłaszają uczniów do klasy zerowej/grupy 5latków przez stronę internetową przedszkola wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakładce „Rekrutacja”.
Termin spotkania rekrutacyjnego na dany rok szkolny ustala Dyrektor Przedszkola.
Podczas spotkania rekrutacyjnego kandydaci do klas 0 biorą udział w spotkaniu pozwalającym ocenić ich umiejętności społeczne i dojrzałość emocjonalną. Badanie trwa około 3-4 godzin. W tym czasie Dyrektor przedszkola przedstawia rodzicom ofertę edukacyjną. Rodzice wypełniają ankietę rekrutacyjną.
Spotkanie rekrutacyjne jest płatne.
Kandydaci do grup 5latków będą przyjmowani na podstawie indywidualnego spotkanie z pedagogiem i dyrektorem przedszkola.
W roku szkolnym 2023/24 spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas zerowych odbędzie się 10 lutego 2024. Planujemy utworzenie dwóch lub trzech klas zerowych (tygodniowo 22 godziny edukacji wczesnoszkolnej skorelowanej z j. angielskim, oprócz tego w-f, taniec, informatyka, plastyka i religia dla chętnych) i jednej lub dwóch grup dla 5latków.
3.     O przyjęciu kandydatów nie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dużej liczby zgłoszeń Dyrekcja zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list.

4.     Dzieci zgłoszone do naszego przedszkola online lub telefonicznie dostaną pisemne zaproszenie na badanie dojrzałości. Badanie jest odpłatne – do klas 0 – 400 zł w dniu badania, do grupy 5latków –200zł. W ustalonym terminie rodzice otrzymają pisemną informację o wynikach badania dojrzałości. Szczegółowe informacje w sekretariacie naszego przedszkola.

Zasady rekrutacji:

- uczestnictwo w zajęciach badających dojrzałość przedszkolną w wyznaczonym terminie/ indywidualne spotkanie
- podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka umowy o kształcenie ucznia
- dokonanie wpłaty wpisowego


Regulamin opłat

Rodzice w zamian za usługi świadczone przez Przedszkole zobowiązują się do uiszczenia czesnego, przekazywanego na wskazany przez spółkę rachunek bankowy, lub w kasie Przedszkola.
Wpłata winna być dokonana do 3 dnia każdego miesiąca (płatne przez 10 miesięcy).
Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe.
Brak wpłaty czesnego za okres 3 miesięcy może spowodować zaprzestanie usług kształcenia Ucznia (rozwiązanie Umowy o kształcenie w trybie natychmiastowym).
Wpisowe obowiązujące przy przyjmowaniu ucznia do przedszkola wynosi:

Grupa 5latków - 500zł, klasa 0 - 400zł

Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem 01.01.2024r.